Överst på sidan

BNPR-politik

Behandling av personuppgifter

Den här dagen, 2019-04-01, har följande policy utarbetats för Dynacore Ab.

Vi tar hand om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror dina personuppgifter till oss. Därför har vi utarbetat denna politik. Den bygger på aktuell dataskyddslagstiftning och klargör hur vi arbetar för att skydda dina rättigheter och din integritet.

Syftet med denna policy är att göra dig medveten om hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vem som kan se dem och under vilka villkor, och hur du kan skydda dina rättigheter.

Vi är personuppgiftsansvariga

Dynacore AB med organisationsnummer 556774-0310 och adress Gamla Brogatan 26, 111 20 Stockholm ansvarar för de personuppgifter som behandlas om dig. Dynacore AB är därför personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter för att förse dig med våra tjänster och produkter, d.v.s. endast för att ingå eller fullgöra ett avtal med dig som kund.

Vilka uppgifter samlar vi in om dig – och varför?

Vi strävar efter att behandla så lite personuppgifter som möjligt om dig. Detta innebär att vi inte samlar in några fler personuppgifter än vad som är nödvändigt för att kunna ingå eller fullfölja avtal med dig. För att kunna ingå och fullgöra avtal med dig behöver vi uppgifter om ditt förnamn, efternamn, e-postadress, adress och andra kontaktuppgifter. Vi har inte mer tillgång till dina personuppgifter än de uppgifter som du har lämnat till oss.

Om du inte har gett oss ditt medgivande använder vi inte dina personuppgifter i marknadsföringssyfte.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Din säkerhet är viktig för oss. Därför har vi vidtagit lämpliga tekniska, organisatoriska och administrativa säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst och annan obehörig behandling. Vi analyserar och utvärderar regelbundet åtgärderna för att säkerställa att skyddet av dina uppgifter är så säkert som möjligt.

 

Vem lämnar vi ut dina uppgifter till?

Vi lämnar inte ut dina uppgifter till andra företag eller organisationer såvida det inte krävs enligt lag eller är nödvändigt för att fullgöra våra lagstadgade eller avtalsmässiga förpliktelser gentemot dig.

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till någon av våra partners, leverantörer eller underleverantörer, men endast om det är nödvändigt för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter gentemot dig som kund. Vi tillhandahåller aldrig fler personuppgifter än vad som är nödvändigt.

När det krävs enligt lag kan vi behöva lämna ut dina uppgifter till offentliga myndigheter och andra organisationer. Vi kan också behöva lämna ut dina uppgifter om det är nödvändigt för att utöva, etablera eller övervaka våra rättsliga anspråk.

Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till andra företag eller företag i marknadsföringssyfte.

På vilken rättslig grund behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar endast de personuppgifter som vi behöver för att kunna utföra våra tjänster eller leverera våra produkter till dig, d.v.s. När vi går in i eller fullgör ett avtal med dig. I den mån vi behandlar ytterligare uppgifter kommer vi att inhämta ditt samtycke eller se till att behandlingen godkänns på en annan rättslig grund.

Hur länge behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behåller data om dig som kund under avtalets giltighetstid och under en rimlig tidsperiod därefter. I de flesta fall innebär detta att vi inte behåller dina personuppgifter under mer än ett år från slutet av avtalet, men under vissa omständigheter kan vi behålla dina uppgifter under en längre tid. Detta gäller till exempel när det krävs enligt lag eller när uppgifterna kan behövas för att upprätta, utöva och övervaka rättsliga anspråk.

Dina rättigheter

När vi behandlar personuppgifter om dig har du som registrerad ett antal rättigheter. Du har rätt att när som helst kontakta oss med avseende på dessa, och om du vill utöva någon av de rättigheter som beskrivs nedan kan du nå oss lättast info@dynacore.se.

Vi förbehåller oss rätten att vidta lämpliga skydds-och säkerhetsåtgärder för att försäkra dig om att du är den person du påstår dig vara när du hör av dig. Om du inte kan visa din identitet på ett tillfredsställande sätt kanske vi inte kan besvara din begäran. 

Tillgång till personuppgifter

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Om du vill veta, kan du få ett sammanställt registerutdrag från oss som innehåller alla de personuppgifter vi behandlar om dig.

Rättelse och radering

Om vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt eller om vi inte längre behöver uppgifterna, har du rätt att få den borttagen. Om uppgifterna är ofullständiga har du rätt att få den kompletterad. Kom ihåg att vi kanske inte kan förse dig med våra tjänster om du begär att få dina personuppgifter raderade.

Dataportabilitet

Under vissa omständigheter har du rätt att få de uppgifter som vi behandlar om dig i ett allmänt, skriftligt, maskinläsbart och strukturerat format. Du har rätt att göra det för de personuppgifter som du har lämnat till oss och som vi behandlar med ditt medgivande eller när personuppgifterna krävs för att ingå eller slutföra ett avtal.

Restriktioner för behandling

Under vissa omständigheter har du rätt att begära att vi begränsar vår behandling av dina uppgifter. Detta innebär att vi markerar data så att vi i framtiden bara bearbetar det för vissa specifika ändamål. Vi kanske inte kan förse dig med våra tjänster om vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter.

Rätt att göra invändningar

Du har rätt att invända mot behandling av personuppgifter som utförs för att utföra en uppgift av allmänt intresse, som en del av en myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning. Vi behandlar inte dina personuppgifter i något av dessa syften eller på någon av dessa grunder. Därför kan ni inte rikta några invändningar mot vår behandling på denna grundval.

Rätt att inge klagomål

Du har rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen om du anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett olämpligt sätt. Du kan läsa mer om detta på Datainspektionens webbplats www.datainspektionen.se.

Kontakt

Du kan när som helst kontakta oss genom att skriva till info@dynacore.se eller genom att ringa oss på telefonnummer 08-700 5000 om du vill veta mer om hur vi behandlar dina personuppgifter. Du kan också läsa mer om oss på vår hemsida www.dynacore.se och www.sparx.cloud.

längst ner på sidan