Överst på sidan

Vi står på Ukrainas sida

Med omedelbar verkan kommer vårt företag inte att göra några affärer i Ryssland eller Vitryssland under det pågående kriget i Ukraina. Denna policy kommer att gälla tills vidare.

Motivering

Kriget i Ukraina har skapat en betydande humanitär kris och geopolitiska spänningar i regionen. Som en ansvarsfull och etisk organisation anser vi att det är vår plikt att undvika all affärsverksamhet som kan bidra till konflikten eller undergräva Ukrainas suveränitet och territoriella integritet. Dessutom har de pågående fientligheterna också resulterat i ekonomiska sanktioner och handelsrestriktioner som flera länder har infört mot Ryssland och Vitryssland. Dessa åtgärder har skapat en instabil och osäker affärsmiljö, vilket innebär betydande risker för vår verksamhet, vårt rykte och våra intressenter. För att minska dessa risker och upprätthålla våra värderingar och principer har vi därför beslutat att inte bedriva någon affärsverksamhet i Ryssland eller Vitryssland förrän situationen stabiliserats och det internationella samfundet nått en diplomatisk lösning på konflikten.

Genomförande

Denna policy gäller för alla anställda, entreprenörer, agenter och dotterbolag till vårt företag, oavsett var de befinner sig eller vilken roll de har. Alla affärsenheter och avdelningar måste se till att den här policyn följs och vidta lämpliga åtgärder för att förhindra all affärsverksamhet i Ryssland eller Vitryssland.

Anställda måste informera sina chefer eller arbetsledare om de får kännedom om ett potentiellt brott mot denna policy. Underlåtenhet att följa denna policy kan leda till disciplinära åtgärder, upp till och med uppsägning av anställning eller kontraktsförhållande.

Slutsats

Vårt företag har åtagit sig att bedriva sin verksamhet på ett ansvarsfullt, etiskt och hållbart sätt. Vi inser att det pågående kriget i Ukraina utgör en betydande utmaning för det internationella samfundet, och vi är fast beslutna att spela vår roll för att främja fred, stabilitet och respekt för mänskliga rättigheter i regionen. Vi kommer att fortsätta att följa situationen noga och anpassa vår politik och praxis därefter.

längst ner på sidan